Bài tập 2 - Trang 112 - SGK Giải tích 12 - Tính các tích phân

09/03/2016 | 1854 | Thanh Tâm | Bài tập SGK

Bài tập 2 - Trang 112 - SGK Giải tích 12

2. Tính các tích phân sau:

a)                                b) 

c)                        d) 

 

Hướng dẫn giải:

Ta có 1 - x = 0 ⇔ x = 1.

=

=

 

b) =

c)  =

d) Ta có : sin2xcos2x=

Do đó:

 

=