Bài tập SGK

Các hướng dẫn giải bải tập môn toán lớp 18

Bài tập 1 - Trang 89 - Hình học 12 - Viết phương trình tham số của đường thẳng d trong các trường hợp

Bài tập 2 - Trang 89 - SGK Hình học 12-Viết phương trình tham số của đường thẳng là hình chiếu vuông góc của đường thẳng d trên các trục

Bài tập 3 - Trang 90 - Hình học 12 - Xét vị trí tương đối của đường thẳng d và d' trong các trường hợp.

Bài tập 4 - Trang 90 - Hình học 12 - Tìm a để hai đường thẳng sau đây cắt nhau

Bài tập 5 - Trang 90 - Hình học 12 - Tìm số giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (α)

Bài tập 6 - Trang 90 - Hình học 12- Tính khoảng cách giữa đường thẳng ∆ với mặt phẳng (α)

Bài tập 7 Trang 91 Hình học 12 -Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng ∆

Bài tập 8 - Trang 91 Hình học 12 -Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (α).

Bài tập 9 Trang 91 Hình học 12 -Chứng minh 2 đường thẳng d và d' chéo nhau

Giải bài tập 10 Trang 91 Hình học 12 -Tính khoảng cách từ đỉnh A đến các mặt phẳng

Bài 2 trang 49 hình học lớp 12 - Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a....

Giải bai tập 3 trang 49 hình học lớp 12 - Tìm tập hợp tâm các mặt cầu luôn luôn chứa một đường tròn cố định cho trước

Giải bài tập 4 trang 49 hình học lớp 12 -Tìm tập hợp tâm những mặt cầu luôn cùng tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác cho trước

Bài 5 trang 49 hình học lớp 12 - Từ một điểm M nằm nằm bên ngoài mặt cầu

Bài 6 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12 - Gọi mặt cầu S(O; r) tiếp xúc với (P) tại ...

Giải bài tập 7 trang 49hình học lớp 12 - Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AA' = a, AB = b, AD = c.

Giải bài tập 8 trang 49 hình học lớp 12 - Chứng minh rắng nếu có một mặt cầu tiếp xúc với...

Giải bài tập 9 trang 49 hình học lớp 12 - Cho một điểm A cố định và một đường thẳng α cố định không đi qua A ...

Giải bài 10 trang 49 hình học lớp 12- Cho hình chóp S.ABC có bốn đỉnh đếu nằm trên một mặt cầu

Giải bài tập 2 trang 39 Sgk hình học 12 - Trong mỗi trường hợp sau đây...

Bài tập 4 trang 18 sgk hình học 12 - Cho hình bát diện đều ABCDEF

Hướng dẫn giải bài 1 trang 25 sgk hình học 12 - Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a

Bài tập 2 trang 25 sgk hình học 12 - Tính thể tích khối bát diện đều cạnh a

Bài tập 3 trang 25 sgk hình học 12 - Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D

Giải bài tập 4 trang 25 sgk hình học 12 - Cho hình chóp S.ABC

Bài 5 trang 26 sgk hình học 12 - Cho tam giác ABC vuông cân ở A và AB = a ...

Bài tập 6 trang 26 sgk hình học 12 - Cho hai đường thẳng chéo nhau..

Giải Bài 2 trang 12 sgk hình học 12 - Chứng minh rằng một đa diện mà mỗi đỉnh...

Giải bài 3 trang 12 sgk hình học 12 - Chia một khối lập phương thành năm khối tứ diện

Giải bài tập 4 trang 12 sgk hình học 12 - Chia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau

Giải bài tập 5 trang 136 sgk giải tích 12

Hướng dẫn giải bài 1 trang 138 sgk giải tích 12 - Thực hiện các phép chia

Hướng dẫn giải Bài 2 trang 138 sgk giải tích 12 - Tìm nghịch đảo

Giải bài tập 3 trang 138 sgk giải tích 12 -Thực hiện các phép tính

Hướng dẫn giải bài 4 trang 138 sgk giải tích 12 - Giải các phương trình

Giải Bài tập 1 trang 140 sgk giải tích 12 - Tìm các căn bậc hai phức của các số

Hướng dẫn giải bài 2 trang 140 sgk giải tích 12 - Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức

GiảiBài Tập 3 trang 140 sgk giải tích 12 - Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức

Hướng dẫn giải Bài 4 trang 140 sgk giải tích 12

Giải bài tập 5 trang 140 sgk giải tích 12

Bài tập 2 - Trang 112 - SGK Giải tích 12 - Tính các tích phân

Giải Bài tập 3 - Trang 113 -SGK Giải tích 12 - Sử dụng phương pháp biến đổi số, tính tích phân

Giải Bài tập 5 - Trang 113 - SGK Giải tích 12 - Tính các tích phân sau

Hướng dẫn giải bài tập 6 - Trang 113 - SGK Giải tích 12 - Tính tích phân

Giải Bài tập 1 - Trang 121 - SGK Giải tích 12 - Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

Giải Bài tập 2 - Trang 121 - SGK Giải tích 12 - Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong

Giải Bài tập 4 - Trang 121 - SGK Giải tích 12 - Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quay quanh trục Ox

Giải Bài tập 3 - Trang 121 - SGK Giải tích 12 Parabol chia hình tròn có tâm tại gốc tọa độ, bán kính thành hai phần. Tìm tỉ số diện tích của chúng

Hướng dẫn giải Bài tập 5 - Trang 121 - SGK Giải tích 12 - Tính thể tích của khối tròn xoay

Hướng dẫn giải Bài tập 4 - Trang 113- SGK Toán Giải tích 12 tính tích phân

Giải bài tập bài 2 trang 77 sgk giải tích 12 - Tính đạo hàm của các hàm số

Hướng dẫn giải Bài 3 trang 77 sgk giải tích 12 -Tìm tập xác định của các hàm số

Giải bài tập bài 4 trang 78 sgk giải tích 12 - Vẽ đồ thị của các hàm số

Hướng dẫn giải bài 5 trang 78 sgk giải tích 12 - Tính đạo hàm của các hàm số

Hướng dẫn giải bài 1 trang 84 sgk giải tích 12 - Giải các phương trình mũ

Hướng dẫn giải Bài 2 trang 84 sgk giải tích 12 - Giải các phương trình mũ

Lời giải Bài 3 trang 84 sgk giải tích 12

Bài 4 trang 85 sgk giải tích 12

Giải bài tập Bài 1 trang 89 sgk giải tích 12

Giải bài tập bài 2 trang 90 sgk giải tích 12

Hướng dẫn giải bài 3 trang 43 sách sgk giải tích 12

Hướng dẫn giải Bài 4 trang 44 sách sgk giải tích 12

Hướng dẫn giải Bài 5 trang 44 sách sgk giải tích 12

Hướng dẫn giải Bài 7 trang 44 sách sgk giải tích 12

Hướng dẫn giải Bài 8 trang 44 sách sgk giải tích 12

Hướng dẫn giải Bài 9 trang 44 sách sgk giải tích 12

Hướng dẫn giải Bài 1 trang 23 sách sgk giải tích 12

Hướng dẫn giải Bài 4 trang 24 sách sgk giải tích 12

Hướng dẫn giải Bài 5 trang 24 sách sgk giải tích 12

Hướng dẫn giải bài 6 trang 44 sách sgk giải tích 12