Các Bài Lý thuyết dấu của nhị thức bậc nhất

07/04/2016 | 345 | Thanh Tâm | Toán 10

Các Bài Lý thuyết dấu của nhị thức bậc nhất 1. Nhị thức bậc nhất một ẩn x là biểu thức dạng f(x) = ax +b trong đó a, b là hai số đã cho, a ≠ 0.

1. Nhị thức bậc nhất một ẩn x là biểu thức dạng f(x) = ax +b trong đó a, b là hai số đã cho, a ≠ 0.

2. Định lí về dấu của nhị thức bậc nhất

 Nhị thức f(x) = ax + b (a ≠ 0) cùng dấu với hệ số a khi x lấy giá trị trong khoảng Các Bài Lý thuyết dấu của nhị thức bậc nhất và trái dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng Các Bài Lý thuyết dấu của nhị thức bậc nhất Nội dung định lí được mô tả trong bảng sau, gọi là bảng xét dấu của f(x) = ax + b như sau:

Các Bài Lý thuyết dấu của nhị thức bậc nhất