Học Tốt Lý Thuyết Hàm Số Bậc Hai

04/04/2016 | 631 | Thanh Tâm | Chuyên đề

Học Tốt Lý Thuyết Hàm Số Bậc Hai,Hàm số bậc hai được cho bởi công thức.

1. Hàm số bậc hai là hàm số có công thức: y = ax2 + bx + c (a ≠ 0) có miền xác định D = R.

Bảng biến thiên: 

             Với a > 0                                                      Với a < 0

        

        trong đó ∆ = b2 - 4ac. 

                                         

Đồ thị hàm số y = ax2 + bx + c (a ≠ 0) là đường thẳng parabol có: đỉnh , trục đối xứng là đường thẳng .

Giao điểm với trục : A(0; c). Hoành độ giao điểm với trục hoành là nghiệm của ax2 + bx + c = 0.

Đồ thị hàm số y = ax2 + bx + c (a ≠ 0) suy ra từ đồ thị hàm số y = ax2 bằng cách:

+ Tịnh tiến song song với trục hoành  đơn vị bên trái nếu   > 0, về bên phải nếu  < 0.

+ Tịnh tiến song song với trục tung  đơn vị lên trên nếu   > 0, và xuống dưới nếu  < 0.