Học Tốt Lý thuyết Định nghĩa tính chất của hai mặt phẳng song song

02/04/2016 | 438 | Thanh Tâm | Chuyên đề

Học Tốt Lý thuyết Định nghĩa tính chất của hai mặt phẳng song song Hai mặt phẳng gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung

1. Đinh nghĩa:

Hai mặt phẳng gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung

2. Tính chất:

- Nếu mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng a và b cắt nhau và cùng song song với mặt phẳng (Q) thì (P) // (Q) 9h.2.50) ( Đây là tính chất quan trọng dùng để chứng minh hai mặt phẳng song song)

- Qua một điểm ở ngoài mặt phẳng có một và chỉ một mặt phẳng song song với mặt phẳng đó.

- Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (Q) thì qua a có một và chỉ một mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q)

- Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau

- Cho hai mặt phẳng song song. Nếu một mặt phẳng cắt mặt phẳng này thì cũng cắt mặt phẳng kia và hai giao tuyến song song với nhau (h.2.51)

- Hai mặt phẳng song song chắn trên hai cát tuyến song song những đoạn thẳng bằng nhau

3. Định lí Ta-lét trong không gian

Ba mặt phẳng đôi một song song chắn ra trên hai cát tuyến bất kì các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ