Học Tốt Lý thuyết Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

02/04/2016 | 611 | Thanh Tâm | Chuyên đề

Học Tốt Lý thuyết Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

a và (P) có nhiều hơn một điểm chung: a ⊂ (P) (h.2.39a)

 

- a và (P) có nhiều hơn một điểm chung: a ⊂ (P) (h.2.39a)

- a và (P) có một điểm chung duy nhất: a cắt (P) hay a ∩ (P) = A (h.2.39b)

- a và (P) không có điểm chung: a // (P) (h.2.39c)