Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 đề 4

27/12/2016 | 537 | Thanh Tâm | Đề thi, kiểm tra

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 là tài liệu ôn tập môn Toán hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 7 muốn ôn tập và chuẩn bị cho kì thi cuối năm lớp 7 môn Toán.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

 

Phần I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Cho ΔABC có AB = 7 cm, AC = 5 cm, BC = 9 cm. So sánh nào sao đây là đúng?

A. ∠A> ∠B> ∠C
B. ∠B> ∠A> ∠C
C. ∠A> ∠C> ∠B
D. ∠C> ∠B> ∠A

Câu 2. Đa thức 5x2y2 – 10y2 có bậc là:

A. 1                           B. 2                      C. 3                      D. 4

Câu 3. ΔABC cân tại A có B = 50o. Số đo của là:

A. 80o                         B. 50o                                  C. 70o                  D. 60o

Câu 4. Đa thức 3x + 15 có nghiệm là:

A. - 3                             B. - 5                         C. 3                          D. 5

Câu 5. Biểu thức nào sau đây là đơn thức?

Đề thi học kì 2 môn toán lớp 7

Câu 6. Bộ ba độ dài đoạn thẳng nào sau đây không phải là ba cạnh của một tam giác?

A. 2 cm; 3 cm; 4 cm                                     B. 12 cm; 14 cm; 16 cm
C. 9 cm; 12 cm; 22 cm                                  D. 7 cm; 8 cm; 9 cm

Phần II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Cho đơn thức Đề thi học kì 2 môn toán lớp 7

a) Thu gọn đơn thức A.

b) Xác định phần hệ số, phần biến, bậc của đơn thức.

c) Tính giá trị của A tại x = 1 và y = - 1.

Câu 8 (2,0 điểm). Cho hai đa thức sau:

P(x) = - 3x2 + 5 – 4x4 + 2x – 5x3

và Q(x) = 2x4 + 6x – 7x2 + 7x3 – 9

a) Hãy sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.

b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).

Câu 9 (3,0 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A, H là trung điểm của BC.

a) Chứng minh: ΔAHB = ΔAHC.

b) Vẽ HE⊥ AB; HF ⊥AC (E ∈ AB; F ∈ AC). Chứng minh HE = HF.

c) Biết số đo ∠BAH = 40o. Tính số đo ∠AHE.

d) Giả sử AB = 5 cm, BC = 6 cm. Tính AH.