Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 đề 5

27/12/2016 | 579 | Thanh Tâm | Đề thi, kiểm tra

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 là tài liệu ôn tập môn Toán hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 7 muốn ôn tập và chuẩn bị cho kì thi cuối năm lớp 7 môn Toán.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

 

Bài 1 (2,0 điểm): Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của 30 học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7
a) Lập bảng tần số.

b) Tính điểm trung bình các bài kiểm tra và tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2 (2,0 điểm): Cho hai đa thức:

P(x) = – x2 + 3x – x3 + 2x4

Q(x) = – 4x – 3x3 – x2 + 1

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) - Q(x).

Bài 3 (1,5 điểm) Tính:

a) 10x + 5x + 2016x

b) (4x2y).(-5xy3)2

Bài 4 (3,5 điểm): Cho ΔABC cân tại A, AI là đường phân giác (I ∈ BC).

a) Chứng minh:  ΔABI = ΔACI.

b) Chứng minh: AI là đường trung tuyến của  ΔABC.

c) Gọi G là trọng tâm của ABC. Tính AG biết AI = 9cm.

d) Kẻ BK ⊥ AC (K ∈ AC) cắt AI tại H. Chứng minh CH ⊥ AB

Bài 5 (1,0 điểm): Cho hai đa thức sau:

f(x) = 3x + 3
g(x) = ax2 - 2

a) Tìm nghiệm của đa thức f(x).

b) Xác định a biết nghiệm của đa thức f(x) cũng là một nghiệm của đa thức g(x).