Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 đề 2

13/12/2016 | 433 | Thanh Tâm | Đề thi, kiểm tra

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 có đáp án dành cho các bạn học sinh lớp 8 tham khảo và luyện tập. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức, học tốt môn Toán 8.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8

Thời gian: 90 phút

 

Câu 1. (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính:

a. x(x2 – 2xy + 1);                         b. x2(x + y) + 2x(x2 + y).

Câu 2. (1 điểm) Tính nhanh:

a. 1052 – 25;                                 b. 142 – 8.14 + 42.

Câu 3. (1 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a. 2xy + 2x;                                   b. x2 – y2 +5x – 5y.

Câu 4. (1 điểm) Làm tính chia: (x4 – 2x3 + 2x -1): (x2 – 1).

Câu 5: (1 điểm) Rút gọn phân thức: .

Câu 6. (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính:

Câu 7. (1 điểm) Tính x trong hình vẽ bên, biết AB//FE.

Câu 8: (2 điểm) Cho tam giác ABC. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC.

a. Hỏi tứ giác BMNC là hình gì? Vì sao?

b. Trên tia đối của tia NM xác định điểm E sao cho NE = NM. Hỏi tứ giác AECM là hình gì? Vì sao?

 

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8

Câu 1 (1,5 điểm)

a) x(x2 – 2xy + 1)= x3 – 2x2y + x

b) x2(x+y) + 2x(x2 +y) = x3 + x2y + 2x3 + 2xy = 3x3 + x2y + 2xy

Câu 2 (1 điểm)

a) 1052 - 25 = 1052 – 52 = (105 + 5)(105 – 5) = 110.100 = 11000

b) 142 – 8.14 + 42 = 142 – 2.14.4 + 42 = (14 – 4)2 = 102 = 100

Câu 3 (1 điểm)

a) 2xy + 2x = 2x(y + 1)

b) x2 – y2 +5x – 5y = (x + y)(x - y) + 5(x - y) = (x - y)(x + y + 5)

Câu 4. (1 điểm)

Câu 5: (1 điểm)

Câu 6. (1,5 điểm)

Câu 7. (1 điểm)

CD là đường trung bình của hình thang.

Nên x = CD = (6 + 10) : 2 = 8cm.

Câu 8: (2 điểm)

a. Ta có: MA = MB (gt); NA = NC (gt)

Nên MN là đường trung bình của ABC (theo định nghĩa)

Do đó: MN//BC

Vậy BMNC là hình thang.

b. Tứ giác AECM có: NA=NC (gt); NE = NM (gt)

Tứ giác AECM có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên AECM là hình bình hành (theo dấu hiệu nhận biết).