Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 đề 5

13/12/2016 | 598 | Thanh Tâm | Đề thi, kiểm tra

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 Đề thi gồm 6 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận với thời gian thực hiện bài thi là 90 phút.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8

Thời gian: 90 phút

 

A. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Hãy chọn chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy thi

Câu 1: x2 - 4 bằng:

A. (x + 2)(x - 2)           B. (x - 2)2          C. (x + 2)2          D. 2(x - 2)

Câu 2: Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng?

A. Hình thang        B. Hình thang vuông        C. Hình thang cân       D. Hình bình hành

Câu 3: Kết quả của phép tính (x + y)2 – (x – y)2 là:

A. 2y2            B. 2x2              C. 4xy                D. 0

Câu 4: Cho hình vẽ: Đề thi hk1 môn toán lớp 8. Diện tích tích tam giác ABC bằng:

A. ½AB.AC          B. ½AB.BC               C. ½AH.BC              D. Cả A và C

Câu 5: Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng?

A. Hình vuông        B. Hình chữ nhật        C. Hình thang cân            D. Cả A và B

Câu 6: Phân thức đối của phân thức Đề thi hk1 môn toán lớp 8 là:

Đề thi hk1 môn toán lớp 8

B. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm). Thực hiện các phép tính:

a) 3x(x3 - 2x)            Đề thi hk1 môn toán lớp 8

Câu 2: (2,0 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 2x + 4y                 b) x2 + 2xy + y2 - 1

Câu 3: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 4cm, AC = 8cm. Gọi E là trung điểm của AC và M là trung điểm của BC.

a) Tính EM

b) Vẽ tia Bx song song với AC sao cho Bx cắt EM tại D. Chứng minh rằng tứ giác ABDE là hình vuông.

c) Gọi I là giao điểm của BE và AD. Gọi K là giao điểm của BE với AM.

Chứng minh rằng: Tứ giác BDCE là hình bình hành và DC = 6.IK.