Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8

08/12/2016 | 667 | Thanh Tâm | Đề thi, kiểm tra

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 8

 

Câu 1( 2điểm): Thực hiện phép  nhân.

a)  xy(3x2 – 2xy + y)

b)  (2x + 1)( x2 - 4)

 Câu 2( 3điểm):

1)      Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một biểu thức.

a)     4x2 – 4x +1

b)    (x+1)2 + (y-1)2 + 2(x+1) (y-1)

2)      Tính giá trị của biểu thức  A = x3 + 3x2 +3x +1 tại x = 999.

3)      Rút gọn biểu thức: (a + 1)(a + 2)(a2 + 1)(a -1)(a - 2)(a2 + 4)

 Câu 3(1,5điểm)

1)    Tìm x biết: x2 + 2x + 1 = 0

2)    Tính nhanh : 20172 – 4034.2016 + 20162

 Câu 4 ( 3điểm): Cho hình thang cân ABCD ( AB // CD) Qua B kẻ đường thẳng song song với AC cắt CD tại E.

a)     Chứng minh: Tam giác BED là tam giác cân.

b)    Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Đường thẳng MN cắt BE tại F. Chứng minh F là trung điểm của BE.

 Câu 5( 0,5 điểm): Chứng minh  x2 – 4x + 10 luôn dương với mọi x.