Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 đề 2

20/12/2016 | 588 | Thanh Tâm | Đề thi, kiểm tra

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 dành cho các bạn học sinh và thầy cô tham khảo, làm tài liệu nghiên cứu, học tập môn Toán lớp 8 được chắc chắn nhất, làm cơ sở học lên chương trình Toán lớp 9.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Thời gian: 90 phút

 

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm).

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 4 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1. Cho bất phương trình 2x − 3 > 5. Số nào dưới đây là một nghiệm của bất phương trình

a. 10                            b. − 4                                     c. 0                                  d. 4

Câu 2. Thể tích của một hình chóp đều là 126cm3, chiều cao của hình chóp là 6cm thì diện tích đáy của hình chóp là:

a. 21cm2                      b. 63cm2                               c. 60cm2                         d. 50cm2

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình |x − 3| = 9 là

a. {12}              b. {6}              c. {− 6; 12}                d. {−12}