Trả lời câu hỏi với What/ Why/ Which trong tiếng Anh hay và thông dụng nhất

24/05/2017 | 924 | Phạm Thị Hiền | Ngữ pháp tiếng Anh

Bài viết sẽ chia sẻ tới các em cách trả lời câu hỏi trong tiếng anh bắt đầu với What, Why, Which hay và thường được sử dụng trong tiếng anh.

A. Câu hỏi với Which, What trong tiếng Anh

- What và Which đều có nghĩa chung là "cái gì, cái nào". Tuy vậy Which có một số giới hạn. Người nghe phải chọn trong giới hạn ấy để trả lời. Câu hỏi với What thì không có giới hạn. Người nghe có quyền trả lời theo ý thích của mình. Ví dụ:

- What do you often have for breakfast?

=> Bạn thường ăn điểm tâm bằng gì? 

 - Which will you have, tea or coffee? 

=> Anh muốn dùng gì, trà hay cà phê?

- What và Which còn có thể là một tính từ nghi vấn. Khi sử dụng tính từ nghi vấn phải dùng với một danh từ. Cách dùng giống như trường hợp whose nêu trên.

+ What colour do you like? 

=> Bạn thích màu gì? 

+ Which way to the station, please? 

=> Vui lòng Cho hỏi đường nào đi đến ga ạ?

- Which có thể dùng để nói về người. Khi ấy nó có nghĩa "người nào, ai":

+ Which of you can't do this exercise? 

=> Em nào (trong số các em) không làm được bài tập này? 

+ Which boys can answer all the questions? 

=> Những cậu nào có thể trả lời tất cả các câu hỏi?

- Lưu ý rằng trong văn nói có một số mẫu câu khó phân biệt trong tiếng Việt:

+ "Who is that man?" — "He's Mr. John Barnes." (Hỏi về tên) 

+ "What is he?" — "He's a teacher." (Hỏi về nghề nghiệp) 

+ "What is he like?" — "He's tall, dark, and handsome." (Hỏi về dáng dấp) 

+  "What's he like as a pianist?" — "Oh, he's not very good." (Hỏi về công việc làm) 

+  I don't know who or what he is; and I don't care. Tôi chẳng biết ông ta là ai hay ông ta làm nghề gì và tôi cũng chẳng quan tâm.

B. Câu hỏi với Why trong tiếng Anh

Why được sử dụng để hỏi về lý do. Với câu hỏi có why thì chúng ta có thể sử dụng because (vì, bởi vì) để trả lời.

- Why do you like computer?

=> Tại sao anh thích máy tính?

- Because it's very wonderful.

=> Bởi vì nó rất tuyệt vời.

- Why does he go to his office late?

=> Tạo sao anh ta đến cơ quan trễ?

- Because he gets up late.

=> Vì anh ta dậy trễ.