Soạn văn bài Ba công hiến vĩ đại của Các Mác

29/11/2016 | 946 | Thanh Tâm | Văn 11

Soạn văn bài Ba công hiến vĩ đại của Các Mác

BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC  

Câu 1.

Bố cục : 3 phần :

-Phần 1 : từ đầu đến “vĩ nhân ấy gây ra” : Thông báo thời điểm Mác qua đời và nhận định khái quát về sự cống hiến vĩ đại của ông.

-Phần 2 : tiếp theo đến “ thêm nữa” : đánh giá những cống hiến to lớn của Mác đối với sự phát triển của nhân loại.

-Phần 3 : còn lại : bày tỏ tình cảm tiếc thương vô hạn và khẳng định sự bất diệt của tên tuổi và sự nghiệp của Mác.

Câu 2.

Những đóng góp to lớn của Mác :

-Tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người : cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng.

-Tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra ( quy luật giá trị thặng dư).

-Kết hợp giữa lí luận và thực tiễn, biến lí thuyết cách mạng thành hoạt động cách mạng.

Câu 3.

Thể hiện :

-Các luận điểm về cống hiến của Mác được sắp xếp theo trật tự tăng tiến, cống hiến sau lớn hơn cống hiến trước.

-Mác được so sánh với các vĩ nhân khác cùng thời đại với những thành tựu khoa học nổi tiếng => thủ pháp đòn bẩy => Các Mác nổi bật lên hàng đầu như là “nhà tư tưởng hiện đại”.

-So sánh vượt trội : “Nhưng không…thôi” => nhấn mạnh ý nghĩa to lớn mà Mác đã phát hiện => khẳng định cống hiến vĩ đại của Mác.

-Các cụm từ : “con người khoa học”, “một nhà cách mạng” được dùng theo cách tăng tiến => sự tiếp tục đi lên của Mác trong việc cống hiến cho loài người, đồng thời, chỉ sự kết hợp chặt chẽ giữa con người khoa học và nhà cách mạng.

Câu 4.

Thái độ và tình cảm của tác giả :

-Thái độ : đề cao, ca ngợi.

-Tình cảm : tiếc thương xuất phát tự đáy lòng.

+Trong việc trình bày công lao : trình bày các phát hiện của Mác đã có sự kết hợp ca ngợi công lao. Đồng thời ca ngợi => khẳng định thể hiện thương tiếc của tác giả đối với Mác.

Câu 5.

-Ý câu nói : kẻ thù của Mác có nhiều, nhưng kẻ thù đó không phải vì mâu thuẫn cá nhân.Bởi lẽ :

+Mác : chống lại bất công, cường quyền và bạo ngược.

+Mác bênh vực những người lao động, những người cùng khổ.

+Những cống hiến của Mác : là tài sản chung của cả nhân loại.

=>Vì hành động của Mác không phải phục vụ cho quyền lợi cá nhân mà cho quyền lợi của số đông, của giai cấp vô sản và nhân loại => có nhiều kẻ thù, nhưng  chưa chắc đã có kẻ thù riêng.