Soạn văn bài Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

14/11/2016 | 999 | Thanh Tâm | Văn 11

Soạn văn bài Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

TIẾNG MẸ ĐẺ - NGUỒN GIẢI PHÓNG  CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC

Câu 1.

-Những hành vi bị phê phán :

+Thích nói tiếng Pháp, dù là bập bẹ hơn là nói tiếng Việt cho mạch lạc.

+Cóp nhặt những cái tầm thường của phong hóa châu Âu để lòe đồng bào, thực ra là mù văn hóa châu Âu.

+Kiến trúc và trang trí nhà cửa cũng  lai căng, ngỡ là theo văn minh Pháp…

+Từ bỏ tiếng mẹ đẻ, cho là tiếng Việt nghèo nàn…

Câu 2.

Tiếng nói có tầm quan trọng đặc biệt đối với vận mệnh dân tộc :

+Là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc.

+Là yếu tố quan trọng nhất giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị.

Câu 3.

Căn cứ :

-Ngôn từ thông dụng, phong phú.

-Dẫn chứng : ngôn ngữ của Nguyễn Du trong truyện Kiều.

-Có thể dịch những tác phẩm hớn của Trung Quốc sang tiếng Việt

=>Tiếng Việt là tiếng nói vô cùng phong phú.

Câu 4.

Mối quan hệ :

-Biết ngoại ngữ : để học hỏi châu Âu, thu thập kiến thức, làm giàu cho ngôn ngữ nước mình.

-Biết ngôn ngữ nước ngoài là cần thiết, nhưng không kéo theo việc từ bỏ tiếng mẹ đẻ.

=>Học và biết cách sử dụng tiếng nước ngoài để làm giàu cho tiếng nước mình.

Câu 5.

-Câu nói không đúng hoàn toàn, vì :

+Chỉ làm ngôn ngữ phong phú : nhiệm vụ quan trọng nhưng chưa đủ.

+Để lật đổ được chính quyền thực dân, phong kiến => phải đấu tranh vũ trang.