Soạn văn bài Chữa lỗi dùng từ ( tiếp theo)

10/01/2017 | 324 | Thanh Tâm | Văn 6

Soạn văn bài Chữa lỗi dùng từ ( tiếp theo)

Soạn văn bài Chữa lỗi dùng từ ( tiếp theo)

I.DÙNG TỪ KHÔNG ĐÚNG NGHĨA

Câu 1 +2:

-Các câu trên đều mắc lỗi dùng từ không đúng nghĩa :

Câu

Từ dùng sai

Từ thay thế

A

Yếu điểm

=>nghĩa : điểm quan trọng

Nhược điểm

B

Đề bạt

=>nghĩa : được cử giữ chức vụ cao hơn, không do bầu cử

Bầu

c

Chứng thực

=>chứng nhận, xác nhận là đúng sự thật

Chứng kiến

 

II.LUYỆN TẬP

Câu 1

Các từ kết hợp đúng :

-Bản tuyên ngôn

-Tương lai xán lạn

-Bôn ba hải ngoại

-Bức tranh thủy mặc

-nói năng tùy tiện

Câu 2.

a.khinh khỉnh

b.khẩn trương

c.băn khoăn

Câu 3.

Câu

Lỗi sai

Nguyên nhân

Sửa

a

Kết hợp sai nghĩa từ “tống”, “đá”

Dùng kết hợp không đúng nghĩa của từ

-cách 1: thay từ “đá” bằng từ “đấm”.

-Cách 2: thay từ “tống” bằng “tung”

b

Dùng từ không đúng nghĩa : thực thà, bao biện

Dùng từ không đúng nghĩa

-Thay thực thà => thành khẩn

-thay bao biện => ngụy biện

c

Tinh tú

Dùng từ không đúng nghĩa

Thay tinh tú => tinh túy